Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego zapytaj-eksperta.pl. z dnia 31.12.2021


 

DEFINICJE


Administrator – ELTECH PROJEKT Piotr Wudarczyk, ul. Al. Prymasa 1000-lecia 95/52, 01-242 Warszawa; 

NIP: 521-109-80-62, adres e-mail: piotr.wudarczyk@eltech-projekt.pl, www.eltech-projekt.pl

Operatorzy – podmioty świadczące usługi za pośrednictwem Systemu. 

Użytkownik – podmiot, który posiada konto w systemie zapytaj-eksperta.pl. 

Użytkownikiem może zostać:

– osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

– osoba prawna

– jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną

– osoba wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta usług świadczonych przez Serwis zapytaj-eksperta.pl  drogą elektroniczną.


Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)


Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Regulamin – niniejszy dokument.

System – systemem Internetowy służący do zadawania i obsługi pytań z wybranych przez Administratora dziedzin, udostępniany za pośrednictwem zapytaj-eksperta.pl oraz innych zewnętrznych stron, oraz adresów mailowych powołanych do obsługi zapytania / sprawy. 

Konto – udostępniane Użytkownikowi miejsce w Systemie, za pomocą którego Użytkownik może:

– zadawać pytania

– otrzymywać wycenę udzielenia odpowiedzi

– otrzymywać odpowiedzi na zadane pytania po zaakceptowaniu oferty

– przechowywać historię zadanych pytań (USŁUGA W PRZYGOTOWANIU) i otrzymanych odpowiedzi; 

Zadanie pytania – skierowanie przez Użytkownika pytania z zakresu przysługujących Użytkownikowi w ramach pakietu lub w ramach zagadnień umieszczonych w serwisie zapytaj-eksperta.pl

Opinia prawna (usługa „Pytanie prawne”) – odpowiedź kompleksowo wyjaśniająca dane zagadnienie prawne związane z projektowaniem i wykonawstwem instalacji elektrycznych i niskoprądowych. W jej ramach dokonywana jest dogłębna analiza stanu prawnego, na podstawie przepisów prawa, interpretacji i orzecznictwa oraz ewentualnie w oparciu o przesłane dokumenty i inne materiały. 

Opinia techniczna (usługa „Pytanie techniczne”) – odpowiedź kompleksowo wyjaśniająca dane zagadnienie techniczne  związane z projektowaniem i wykonawstwem instalacji elektrycznych i niskoprądowych. W jej ramach dokonywana jest dogłębna analiza stanu prawnego, na podstawie przepisów i wiedzy technicznej, Polskich Norm, oraz doświadczenia Ekspertów zapytaj-eksperta.pl oraz ewentualnie w oparciu o przesłane dokumenty i inne udostępnione materiały.

Konsultacje telefoniczne – konsultacje odbyte drogą środków komunikacji telefonicznej na temat zagadnień prawnych i technicznych związanych z projektowaniem, oraz wykonawstwem instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Udzielenie odpowiedzi – usługa świadczona odpłatnie przez Administratora na rzecz Użytkownika, polegająca na udzieleniu konkretnej, kompleksowej odpowiedzi na zadane pytanie. Odpowiedź udzielana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zasady wiedzy technicznej, obowiązujące przepisy i polskie normy.

Pakiet – opieka merytoryczna, świadczona przez Administratora i/lub Operatora, w ramach której Użytkownik może zadawać ograniczoną, według wybranego limitu, ilość pytań. Pakiet zachowuje ważność przez okres roku, liczonego zawsze jako 365 dni, licząc od dnia opłacenia Pakietu. Czas odpowiedzi na zadane pytanie różni się w zależności od rodzaju wybranego pakietu.  USŁUGA W PRZYGOTOWANIU

Kategorie – Dostępna w ramach pakietu lista kategorii z których Użytkownik może zadawać pytania.

Wycena – sporządzana bezpłatnie, indywidualna wycena za udzielanie odpowiedzi na zadane pytanie poza Pakietem.

Eksperci – eksperci serwisu zapytaj-eksperta.pl

Administrator za pośrednictwem Systemu bezpłatnie Udostępnia Konto. Udostępnianie konta nie obejmuje udzielania odpowiedzi na zadane pytania. Udzielenie odpowiedzi jest odrębną usługą świadczoną przez Administratora po wykupieniu przez Użytkownika pakietu (USŁUGA W PRZYGOTOWANIU) lub zaakceptowaniu przedstawionej Wyceny udzielenia odpowiedzi.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Serwis zapytaj-eksperta jest serwisem internetowym, którego Operatorem jest firma ELTECH PROJEKT Piotr Wudarczyk, zarejestrowana pod adresem ul. Al. Prymasa 1000-lecia 95/52, 01-242 Warszawa; NIP: 521-109-80-62

2. Firma ELTECH PROJEKT posiada swoje biuro techniczne pod adresem: ul. Filipinki 20, 02-207 Warszawa

3. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez ELTECH PROJEKT Piotr Wudarczyk zwanym dalej Operatorem oraz zasady korzystania Serwisu zapytaj-eksperta.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Kompleksowa Pomoc Techniczna i Pomoc Prawna – stała usługa obsługi Użytkownika, polegająca zarówno na możliwości zadawania pytań, jak i konsultacji telefonicznych w ramach wykupionego pakietu usług – USŁUGA W PRZYGOTOWANIU

6. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

7. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez serwis zapytaj-eksperta.pl jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zakresem usługi, oraz Polityką Prywatności i Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora. Celem weryfikacji klienta niezbędne jest podanie również numeru telefonu i zgoda na możliwość kontaktu telefonicznego. 

8. Korzystanie z serwisu jest możliwe wyłącznie po akceptacji zgody na przetwarzane danych osobowych.

9. Operator jest uprawniony do:

– przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez zapytaj-eksperta.pl

– przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez serwis zapytaj-eksperta.pl oraz w celach statystycznych.

10. Przed zarejestrowaniem konta lub w późniejszym czasie Użytkownik może wyrazić zgodę na:

– przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach marketingowych i reklamy,

– rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych na Koncie w sieci Internet, w sposób określony w Polityce Prywatności serwisu zapytaj-eksperta.pl